Основни суд у Ваљеву

ИНФОРМАЦИЈЕ

Лице за контакт у вези са информацијама од јавног значаја
и заштиту података о личности:
Игор Љујић
секретар суда
Контакт телефон +381 (014) 221-615
----------------------------------------------------------------------------------

Pristup informacijama od javnog značaja- Formulari
Zaštita podataka - Formulari

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

          Захтев тражиоца информација од јавног значаја подноси се у писаној форми и треба обавезно да садржи име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Сем наведеног, може садржати и друге податке које олакшавају проналажење тражене информације.
          Тражилац није дужан да наведе разлоге за захтев. Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако није уредан, овлашћено лице суда дужно је да поучи тражиоца упутством о допуни како да те недостатке отклони.
          Ако тражилац у року од 15 дана од дана пријема упутства то не учини, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, суд доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног.
          Против овог закључка тражилац може изјавити жалбу поверенику у року од 15 дана од дана пријема закључка.
          Суд је дужан да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник и уноси у посебну евиденцију, као и уколико је захтев суду доставњен у електронској форми на e-mail адресу euprava@va.os.sud.rs или преко OnLine сервиса суда када исти буде потпуно функционалан.  
          Рокови се рачунају као да је захтев поднет у писаној форми. Овде можете преузети закон ослободном приступу информацијама од јавног значаја kao и формуларе, међународна документа , Устав Републике Србије.

                                             PRAVILNIK O ANONIMIZACIJI PODATAKA O LIČNOSTI

Broj: 110-00-00011/2013 -01 оd 15. 11. 2013.

          Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 ), čl. 58. i 59. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 97/08 i 104/09, 68/12 - odluka US i 107/12 ) i člana 3. stav 3. Odluke o radu Stručne službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 46/13),
Пoverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti donosi " PRAVILNIK O ANONIMIZACIJI PODATAKA O LIČNOSTI"

Preuzmite Pravilnik

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,

Weather by Freemeteo.com