Основни суд у Ваљеву

Извршитељи и нотари

ИЗВРШИТЕЉИ

Нада (Верица) Крсмановић
Број и датум решења о именовању: 740-08-1804/2014-22 од 27.06.2014. године
Седиштe: Ваљево, Владике Николаја бр. 35/а
Телефон: 060 4-999-664
Електронска адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
Стево Видовић
Број и датум решења о именовању: 740-08-00901/2015-22 од 24.12.2015. године
Седиштe: Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 45, лок. бр.1
Телефон: телефон: 014/501-564
Електронска адреса: stevovidovic@yahoo.com
Снежана (Александар) Петровић
Број и датум решења о именовању: 740-08-1793/2014-22 од 27.06.2014. године
Седиштe: Ваљево, ул. Синђелићева бр. 49/51
Телефон: 063208968
Електронска адреса: snekipet@yahoo.com
Дарко Крунић
Број и датум решења о именовању: 740-08-00894/2015-22 од 29.12.2015. године
Седиштe: Ваљево, ул. Војводе Мишића бр. 41-45, спрат 1, стан 4
Телефон: 014/501-649
Електронска адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
Нина Киурски
Број и датум решења о именовању: 740-08-00887/2015-22 од 23.10.2015.
Седиштe: Ваљево, ул. Хајдук Вељкова бр. 4
Телефон: 014/244-263, 069/289-05-02.
Електронска адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ

Биљана Јањушевић,
Седиште канцеларије у Ваљеву, Ул. Карађорђева 64 

Телефон: 014/500178
Анђелка Павловић
Седиштем канцеларије у Ваљеву, Ул. Пантићева бр. 66.
Телефон: 014/500210

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

          Чланом 82 и 83 Закона о јавном бележништву ("Службени гласник РС", бр. 31 од 9. маја 2011, 85 од 31. августа 2012, 19 од 27. фебруара 2013, 55 од 23. маја 2014), предвиђено је да уколико :

1) уговори о имовинским односима између супружника;
2) уговори о имовинским односима између ванбрачних партнера;
3) споразуми о деоби заједничке имовине супружника или ванбрачних партнера;
4) споразуми о законском издржавању, у складу са законом;
5) уговори о располагању непокретностима;
6) уговори о уступању и расподели имовине за живота;
7) уговори о доживотном издржавању;
8) обећање поклона и уговори о поклону за случај смрти;
9) други правни послови и изјаве за које закон одређује да морају бити закључени у облику јавнобележничког записа, по законима и другим прописима који уређују њихово сачињавање,

нису сачињени  у облику јавно бележничког записа неће производити правно дејство док се:

1)уговори о располагању покретним стварима или правима;
2) изјаве и располагање имовином ради оснивања задужбине, односно фондације за живота или за случај смрти оснивача задужбине односно, фондације;
3) запис о поништају изгубљених, уништених или оштећених исправа;
4) завештање (тестамент);
5) изјава којом се нужни наследник искључује из наследства;
6) изјава којом се нужни наследник лишава наследства;
7) изјава да се поклон дат законском наследнику неће урачунавати у његов наследни део, у складу са законом;
8) изјава да се дуг будућег наследника неће урачунавати у његов наследни део, у складу са законом;
9) изјава о признању очинства као и изјава о сагласности са признатим очинством;
10) изјава о пристанку на поступак биомедицински потпомогнутог оплођења;
11) други правни послови и изјаве за које закон одређује да се могу закључити или дати у облику јавнобележничког записа.

          У поступку спровођења конкурса за именовање јавних бележника, који је објављен у „Службеном гласнику РС” број 59 дана 05. јуна 2014. године, на основу одредбе чл. 25, 26, 27. и 29. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС”,  бр. 31/11, 85/12,19/13 и 55/14) и достављеног мишљења Конкурсне комисија за спровођење конкурса за именовање јавних бележника, министар правде Никола Селаковић је дана 01. августа 2014. године донео решења о именовању јавних бележника, с тим да су за подручје Основног суда у Ваљеву као јавни бележници именовани:

БИЉНА ЈАЊУШЕВИЋ, са седиштем канцеларије у Ваљеву, Ул. Карађорђева 64 и

АНЂЕЛКА ПАВЛОВИЋ , са седиштем канцеларије у Ваљеву, Ул. Пантићева бр. 66.

          Имајући у виду да је чл. 29 Закона о овери преписа и рукописа предвиђено да у градовима, односно општинама за које су до дана ступања на снагу овог закона именовани јавни бележници, потписе, рукописе и преписе могу да оверавају основни судови, односно општинске управе као поверени посао најдуже до 1. марта 2015. године Основни суд у Ваљеву ће до 01.03.2015.године вршити оверу уговора и других аката који могу бити сачињени у облику јавно бележничког записа из чл. 83 Закона о јавном бележништву док уговори из чл. 82 Закона о јавном бележништву неће више бити оверавани пред Основним судом у Ваљеву већ ће за то бити искључиво надлежни напред наведени јавни бележници.


                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК СУДА

                                                                                                                   Љиљана Караћ

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,

Weather by Freemeteo.com