Основни суд у Ваљеву

Javne nabavke

Питања и одговори у вези са јавним набавкама.                    Актуелни Завршени поступци
          На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке председнице Основног суда у Ваљеву Бранке Марковић о покретању поступка јавне набавке објављује се оглас за:

                                        Јавнe набавкe мале вредности за 2019. г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Обавештење о закљученом уговору                                                           објављено:12.11.2019

 Одлука о додели уговорa    

 Позив за подношење понуда                                                                       објављено:30.10.2019
 Конкурсна документација                                                                             питања и одговори 0
 Техничке спецификације стандардизованих коверата за судска писмена
 Допуна Техничке спецификације стандардизованих коверата за судска писмена
      у вези са ковертима S1
 Техничке спецификације стандардизованих доставница за судска писмена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оглас за набавку штампаног и канцеларијског материјала (бр.1/19)
 Обавештење о закљученом уговору                                                           oбјављено:08.11.2019
 Позив за подношење понуда                                                                       објављено:16.10.2019
 Конкурсна документација                                                                             питања и одговори 0
 Техничке спецификације стандардизованих коверата за судска писмена
 Допуна Техничке спецификације стандардизованих коверата за судска писмена
      у вези са ковертима S1

 Техничке спецификације стандардизованих доставница за судска писмена
 Одлука о додели уговор за партију Б
 Одлука о обустави поступка за партију А
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оглас за набавку штампаног и канцеларијског материјала (бр.1/19)
 Позив за подношење понуда                                                                       објављено:30.09.2019
 Конкурсна документација                                                                             питања и одговори 0
 Техничке спецификације стандардизованих коверата за судска писмена
 Допуна Техничке спецификације стандардизованих коверата за судска писмена
      у вези са ковертима S1

 Техничке спецификације стандардизованих доставница за судска писмена
 Одлука о обустави поступка                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oглас за набавку тонера и друге рачунарске опреме (бр.2/19
 Одлука о додели уговора
 Позив за подношење понуда                                                                       објављено:21.06.2019
 Конкурсна документација                                                                             питања и одговори 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oглас за набавку тонера и друге рачунарске опреме (бр.2/19)

 Одлука о обустави поступка                                                                         објављено:21.06.2019
 Позив за подношење понуда                                                                       објављено:22.05.2019
 Конкурсна документација                                                                             питања и одговори 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Извођење радова на замени фасадне столарије(бр.16/19)

 Обавештење о закљученом уговору                                                           oбјављено:11.06.2019
 Одлука о додели уговора
 Позив за подношење понуда                                                                       објављено:23.04.2019
 Конкурсна документација                                                                             питања и одговори 0
 Главна свеска
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оглас за избор испоручиоца електричне енергије (бр.3/19)
 Овабештење о закљученом уговору                                                           објављено:15.04.2019
 Одлука о додели уговора                                                                             објављено:01.04.2019
 Позив за подношење понуда                                                                       објављено:22.03.2019
 Конкурсна документација                                                                             питања и одговори 0

                                        Јавнe набавкe мале вредности за 2018. г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оглас за набавку штампаног и канцеларијског материјала (бр.1/18)
 Позив за подношење понуда                                                                       објављено:03.10.2018
 Конкурсна документација                                                                             питања и одговори 0
 Техничке спецификације стандардизованих коверата за судска писмена
 Техничке спецификације стандардизованих доставница за судска писмена
 Одлука о додели уговора                                                                              објављено:25.10.2018
 Oбавештење о закљученом уговору                                                            објављено:08.11.2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Извођење радова на замени фасадне столарије(бр.15/18)
 Обавештење о закљученом уговору                                                           објављено:16.06.2018
 Позив за подношење понуда                                                                       објављено:12.06.2018
 Конкурсна документација                                                                             питања и одговори 0
 Главна свеска
 Одлука о додели уговора                                                                              објављено:04.07.2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оглас за набавку тонера и друге рачунарске опреме (бр.2/18)
 Обавештење о закљученом уговору                                                           објављено:27.06.2018
 Одлука о додели уговора                                                                             објављено:20.06.2018
 Позив за подношење понуда                                                                       објављено:29.05.2018
 Конкурсна документација                                                                             питања и одговори 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оглас за избор испоручиоца електричне енергије (бр.5/18)
 Одлука о додели уговора                                                                              објављено:16.04.2018
 Позив за подношење понуда                                                                       питања и одговори 0
 Конкурсна документација                                                                              објављено:04.04.2018
 Обавештење о закљученом уговору                                                            објављено:15.05.2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правилник  о начину обављања послова јавне набавке у Основном суду у Ваљеву  IV.Су.22-68/15 од 28.12.2015

Правилник  о начину обављања послова јавне набавке у Основном суду у Ваљеву  IV.Су.32-40/14 од 05.03.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Републичка  комисија  обавештава  сва  лица  која  јесу  или  би  могла  да  буду  странке у поступцима  заштите  права, као и у другим поступцима  из њене надлежности  да  једини релевантан   начин   за   обраћање   овом   органу   представља   слање   поднесака  у   виду поштанских  пошиљки упућених  на званичну  пријемну адресу  која гласи ул.  Немањина бр. 22-26,  Београд или њихова  предаја на званичну пријемну писарницу овог  органа која се налази на поменутој адреси.
          Из наведеног разлога,  поднесци примљени путем електронске  поште  нису релевантни за поступање  у  поступцима  заштите  права,  као  и  у  другим  поступцима  из надлежности Републичке комисије. У  вези са тим,  Републичка  комисија  посебно указује и  појашњава  да се  одредбе  члана 20. ЗЈН (које највероватније  представљају разлог због којег се  појавила пракса  одређеног броја   странака  да  се  овом  органу   обраћају  тако   што   своје  поднеске  упућују  путем електронске  поште),   не  односе  на   поступке  заштите   права  када  се  исти   воде  пред Републичком комисијом.
         Наиме,  одредбама  члана  20. ЗЈН  уведена  је  електронска  пошта  као  један од  неколико могућих видова комуникације приликом  спровођења поступка јавне набавке, а  како исти спроводи наручилац то значи да је овај  вид комуникације могућ  искључиво између  њега и  заинтересованих  лица  и  понуђача и  то  само под  условом  да  тај  вид  комуникације представља од свих учесника у  поступку  јавне  набавке изабрано средство  комуникације, што значи да су се сви унапред сагласили да га примењују.
          Републичка  комисија  је,  ради  разјашњења  начина  уплате  таксе  за  поднети  захтев  за заштиту  права  као  и  правилног  попуњавања  налога за пренос и налога за уплату таксе, поставила  нови  банер  на  својој  интернет страници  и  објавила ново упутство  о уплати таксе  за  захтев  за  заштиту  права из Републике Србије и из иностранства. Наведено има за  циљ да праксу  овог  државног  органа на  ефикасан начин учини доступном што већем броју  корисника,  а  имајући  у  виду  отварање  новог  (евиденционог)  рачуна  за  уплату таксе за подношење захтева за заштиту права број 840-30678845-06. У оквиру  банера „Примери попуњених налога за пренос и уплатница“, приказан је  начин и садржина правилно попуњених налога, док је у оквиру банера „Упутство о уплати таксе“ на  детаљан  начин  описано  који  ће  докази  о  уплати  таксе  бити  прихваћени  и која  је њихова обавезна садржина.

С поштовањем,

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки
Немањина 22 – 26, 11000 Београд

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhiva
Javne nabavke 2013, 2014, 2015, 2016,2017godina
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,

Weather by Freemeteo.com