Основни суд у Ваљеву

СУДСКА УПРАВА

          Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти и којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
          Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, Судским пословником, а нарочито:
•   уређивање унутрашњег пословања у суду;
•   позивање и распоређивање судија поротника;
•   послови везани за сталне судске вештаке и тумаче;
•   разматрање притужби и представки;
•   вођење статистике и израда извештаја;
•   извршење кривичних и прекршајних санкција;
•   финансијско и материјално пословање суда;
•   овера исправа намењених употреби у иностранству;
•   стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду;
• доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашње организацију и радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду;
•   послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља;
•   послови управљања судским зградама и непокретностима које се додељује суду на коришћење;
•   послови у вези са наплатом судских такси;
•   други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.
         

                                                  Судска управа Основног суда у Ваљеву:

 • ПРЕДСЕДНИК СУДА
  СУДИЈА БРАНКА МАРКОВИЋ
 • ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СУДА
  СУДИЈА ИВАНА РИСТИВОЈЕВИЋ
 • СЕКРЕТАР СУДА
  ИГОР ЉУЈИЋ
 • АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР
  БИЉАНА ЈЕВТИЋ
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,

Weather by Freemeteo.com