Основни суд у Ваљеву

ПРИТУЖБЕ СТРАНАКА

       У складу са чланом 55. Закона о уређењу судова, по притужбама грађана поступа председник суда. Одредбом члана 8. Закона о уређењу судова и члана 9. Судског пословника, уређено је право странке и другог учесника у судском поступку, на притужбу на рад суда, кад сматра да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток и исход.
        Уколико сте се одлучили да притужбу упутите председнику суда или преко министарства надлежног за послове правосуђа путем електронске поште, у том случају неопходно је да попуните податке према приложеном обрасцу који треба да саржи минимум података за поступање (назив суда/тужилаштва, ознаку и број судског/тужилачког предмета, кратак садржај).
     Неопходно је да наведени подаци буду достављени на обрасцу који је својеручно потписан од стране подносиоца, скениран и приложен у електронском писму (attachment).                              

Притужбу Mинистарству правде можете доставити путем ел. поште на адресу: nadzor@mpravde.gov.rs
Притужбу Основном суду у Ваљеву можете доставити путем ел. поште на адресу:euprava@va.os.sud.rs

Као и путем поште на адресу:
Министарство правде
Немањина 22-26, 11000 Београд
са назнаком Одељењу за надзор у правосудним органима
Одељење за надзор у правосудним органима Сектора за правосуђе можете контактирати на бројеве телефона:
011/ 363 - 17 - 40; 011/ 363 - 10 - 78;
Информације се могу добити сваког радног дана од 11:00 до 13:00 часова.
          Напомена: Притужбе које се односе на законитост и правилност судских одлука не могу бити предмет разматрања како предсеника суда, тако ни Министарства правде.

Извор информације Министарство правде

Обавештење о начину предаје Управном суду тужбе и других поднесака у облику електронског документа 

Преузмите "образац за притужбе"

          Притужбе се могу поднети у писаној форми и то: суду (непосредно или поштом); Министарству правде РС – Сектору за правосуђе – Одсеку за надзор у судовима; Вишем суду; Високом савету судства, усмено, заказивањем пријема код Председника суда, преко судске управе и секретара суда.
          Наиме, у складу са одредбама Закона о уређењу судова и Судског пословника странка или други учесник у поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји други утицај на ток и исход судског поступка, може поднети притужбу председнику суда пред којим се води поступак или председнику непосредно вишег суда. Када странка поднесе притужбу, председник суда има обавезу да је размотри и о њеној основаности и предузетим мерама писмено обавести притужиоца у року од 15 дана од пријема притужбе.
          Предмет притужбе не може бити сама одлука суда или прави став који је суд заузео, што се преиспитује у поступку по правним лековима, већ се притужба председнику суда може изјавити због одуговлачења поступка или других неправилности у поступку (нпр. неправилности код расподеле предмета судијама, одлагање расправа без разлога, трошкови вештачења, када суд не испоштује законске рокове за заказивање расправе или доношење одлуке или уколико суд не испоштује принцип хитног решавања одређених врста предмета).
          Писмена притужба треба да буде насловљена „За Председника суда“, да у њој јасно буде означен број предмета на који се притужба односи, да буде потписана пуним именом и презименом и означена тачна адреса притужиоца, као и да се прецизно наведе разлог подношења притужби. Предње је неопходно навести да се поступак испитивања притужбе због недостајућих података не би непотребно одуговлачио.
          Уколико се притужба подноси преко непосредно вишег суда (односно Вишем суду у Ваљеву), или Министарства правде Председник суда обавезан је да достављену притужбу размотри и да у року од 15 дана обавести притужиоца, као и председника непосредно вишег суда или Министра правде.

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,

Weather by Freemeteo.com